Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. studijní (4 - leté maturitní)  obory

 

6341M/040 Informatika v ekonomice

Studijní obor, specializovaný na IT technologie a jejich aplikace v ekonomickém podnikovém sektoru. Obor je pojat tak, že vedle klasické ekonomiky obsahuje i technickou výuku zaměřenou na IT. Výuka o informačních technologiích již není vedena jen uživatelsky ale proniká do hloubky. K výuce se připojují základní informace o programování, o vytváření internetových stránek a o konstrukci počítačů.
Kromě toho se zde vyučuje klasická ekonomika podobně jako v ekonomickém oboru, což činí absolventa na míru požadavku budoucího zaměstnavatele. Škola vyučuje obor ve dvou směrech - podle zájmu žáků se třída dělí na dvě specializace, které lze nazvat jako ekonom - aplikační specialista a technik, správce sítě. Vyučují se společně dva světové jazyky. Obor je vyučován ve dvou variantách dle zájmu žáků: a) technická varianta - správa sítí, programování, grafika, správa podnikových systémů, skriptování a programování b) ekonomická varianta - zaměření na účetnické a ekonomické aplikace - IT pro účetnictví, plánování, sklady, evidenci, databáze a technickou administrativu. Obor je součástí nového návrhu rámcového vzdělávacího programu 26-47-M/01 Informační technologie, z něhož vychází připravovaný školní vzdělávací program.

2341M01 Strojírenství

Od školního roku 1992/1993 se na Střední odborné škole v Hořovicích tradičně vyučuje obor 2341M001 Strojírenství.Ryze technický obor, s jistým uplatněním na trhu práce. Obor je vhodný pro hochy i dívky. Od 1.9.2008 je obor vyučován již v novém pojetí dvou školních vzdělávacích programů:

2341M01 Strojírenství - ŠVP "Infomatika ve strojírenství"

ŠVP je zaměřen dle svého názvu na využití IT v projektování a konstruování. Žáci absolvují tzv. "odlehčenou formou (v povinném rozsahu) " základní strojírenské odborné předměty a budou se věnovat studiu informatiky, CAD, počítačové grafiky a publikování. Rovněž je zde rozšířena výuka ekonomických předmětů a jazyková výuka obsahuje povinné dva jazyky, podobně jako je tomu u oboru Informatika v ekonomice. Praxe je zde vyučována jen v povinném rozsahu formou učební praxe a během studia žák praktikuje ve smluvních podnicích. Žáci během učební praxe nepracují v dílnách, učební úpraxe je zaměřena na projektování, konstruování, kontrolu, statistiku, zpracování dat v uvedených oblastech.

 

2341M01 Strojírenství - ŠVP "Technologie a konstrukce"

je program "klasické strojní průmyslovky", zaměřený na konstruování, technologie, programování a ovládání strojů, obecné využití počítačů v oboru – technické kreslení, programování a aplikace. V tomto výukovém programu se žáci vedle teoretické výuky učí v rámci učební praxe ovládat klasické i CNC stroje, poznají základy obrábění. Studenti praktikují ve vlastních dílnách a laboratořích, ve vyšších ročnících ve smluvních firmách. Během studia je možno získat o řidičský průkaz skupiny A,B,T formou nepovinného předmětu "Řízení motorových vozidel" s příspěvkem žáků.

Oba strojírenské ŠVP jsou žádány na trhu práce.Proto je ( zatím v omezeném počtu ) přislíbena i stipendijní podpora několika předních zaměstnavatelů na Hořovicku Škola vytváří návaznost k dalšímu studiu na vyšších a vysokých školách.

Nabídka dvou možných ŠVP dává žákům se zájmem o technické studium možnost se profilovat podle vlastního požadavku s tím, že oba vzdělávací programy svým pojetím míří ke společnému cíli.
Škola se snaží studenty tohoto oboru motivovat a připravovat na vysokoškolské studium technických směrů. Obor má v našem regionu "zelenou" zejména tím, že v okolí Hořovic se staví řada výrobních podniků kde je třeba větší množství středoškoláků i vysokoškoláků - techniků. To dokládají i nové pohledy zaměstnavatelů, kteří pro zájemce přislíbili omezený počet stipendijní podpory po poslední dva roky studia i bez závazku setrvání v zaměstnání. Jeden z hlavních zaměstnavatelů přislíbil stipendijní podporu i v pokračování studia na vysoké škole

Ve školním roce 2008/2009 (pro první ročník) je škola připravena vyhovět požadavku Úřadu práce Beroun a zaměstnavatelů v našem regionu tím, že může po dohodě se zřizovatelem otevřít o jednu třídu více - tedy dvě třídy (60 studijních míst). Počet žáků se tedy řídí zájmem o studium tohoto potřebného oboru.

Ve školním roce 2008/2009 škola poprvé využívá již schváleného rámcového vzdělávacího programu pro obor Strojírenství a současně nově zpracovaným školním vzdělávacím programem reaguje na stále se zvyšující zájem o studium informatiky na škole.

 16-01-6 Ochrana a tvorba životního prostředí 

Obor je na škole vyučován od roku 1998. Obor je svým charakterem přírodovědný s prvky technické výuky. Výuka obsahuje vedle všeobecně vzdělávacích předmětů i předměty technické, ekonomické, provozní  i právnické tak, aby absolvent splnil náročné požadavky, které vyplývají z práce podnikových ekologů, funkcí ve státní správě a pod. V souvislosti s nově přijatou i připravovanou legislativou se projevuje zvýšená potřeba odborníků na problematiku životního prostředí. Tento obor připraví své absolventy na funkce jednak pro státní správu, hlavní těžiště však tkví v uplatnění v laboratorní kontrole, jako odborníků pro odpadové hospodářství, jako firemních referentů pro vliv na životní prostředí a v neposlední řadě jako zaměstnanců chráněných území.
Charakter studijního plánu dává předpoklad pro možnost pokračování ve studiu na vysokých školách typu přírodovědeckých fakult nebo přírodovědných a lesnických oborů např. České zemědělské univerzity.
S ohledem na rozšířenou výuku biologie a chemie je obor vhodný i pro žáky, jejichž cílem je studium veterinárních a lékařských oborů.

Oba přírodovědné obory v nabídce školy lze považovat za alternativy.

7842M006 Přírodovědné lyceum

Moderní všeobecnně vzdělávací obor, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k výuce na středních odborných školách od 1.září 2005. Naše škola získala akreditaci pro tento obor na základě dlouhodobé schválené koncepce enviromentálního vzdělávání. Škola se podílela na přípravě učebních dokumentů tohoto oboru.
Obor je svým charakterem určen především zájemcům o další studium na vyšších a vysokých školách. Absolvent je připraven ke studiu na školách zaměřených na biologii, chemii a chemické inženýrství, životní prostředí, potravinářství, krajinné inženýrství, pedagogické obory apod. Může však pokračovat ve studiu na jakékoli vysoké nebo vyšší škole.Obor se velmi blíží svým pojetím gymnaziálnímu studiu: dva cizí jazyky (angličtina a němčina), poměrně velký objem matematiky, fyziky a chemie. Biologie je navíc doplněna předmětem s ekologickou náplní. Ve srovnání s učebním programem gymnázia jsou vyučovány základy ekonomiky a přehled technologických procesů přírodovědného charakteru, dále pak je výhodou práce v chemických laboratořích, praktická biologická cvičení a terénní práce. Základem studia je i práce s počítačem a internetem. Absolvent, který nebude chtít dále studovat, se uplatní, vzhledem k získaným obecně odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, informačních a komunikačních technologií, potravinářství, zemědělství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti. Může si také doplnit kvalifikaci pro výkon povolání dalším kvalifikačním studiem (což se nakonec předpokládá u dnešních maturantů všech oborů). Podobně jako v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí pořádá škola řadu exkurzí a odborných pobytů v přírodních rezervacích a v odborných pracovištích.Studentům nabízíme v rámci studia formou nepovinného předmětu kurzy pro získání řidičského průkazu sk. B, C, T, A ve vlastní i smluvní autoškole.

64443M002 Ekonomika zemědělství a výživy

Tento studijní obor poskytuje  vše, co běžné obory obchodních akademií, navíc obohatí absolventa o znalost provozních a technických předmětů. K hlavním vyučovaným předmětům patří  vedle všeobecně vzdělávacích předmětů i výpočetní technika, marketing a management,ekonomika a organizace, technika administrativy, účetnictví a dva světové jazyky. Studium je jen v informativním  rozsahu doplněno i odbornými zemědělskými předměty (pěstování rostlin a chov zvířat).Ve vyšších ročnících jsou mezi volitelné předměty (vybere si student), zařazeny vedle stávajících možností i nové předměty informatika a základy programování. Praxe probíhá v řadě předních podniků regionu, v účtárnách, ve státní správě a v případě zájmu mohou konat praxe i v zahraničí (Francie, nově i v Německu). O tom svědčí dobré uplatnění absolventů školy nejen v zemědělských subjektech, ale nejčastěji v ekonomických funkcích, v bankovnictví i v obchodních organizacích. Absolventi naší školy jsou však v praxi zvýhodněni jednak rozšířením svého obzoru o odborné předměty a svou schopností samostatně řešit problémové úkoly. Po ukončení studia se navíc otevírá možnost absolvovat studium některé z vysokých škol. Ve školním roce 2007/2008 nebude otevřen první ročník, obor je v tomto školním roce nahrazem ekonomick zaměřeným studiem oboru 6341M/040. Obor má škola i nadále ve své nabídce a počítá s jeho dalším otevřením v budoucnu.
V současné době ve škole studují jen žáci posledního, čtvrtého ročníku. Tento obor byl na škole vystřídán oborem Informatika v ekonomice a v přijímacím řízení 2008/2009 nebude nabízen.

 2. obory s výučním listem

 

23-52-H/001 Nástrojař

Je tříletý učební obor, zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Absolvent získá praktické dovednosti i základní teoretické poznatky o ručním a strojním obrábění kovů. Absovent umí zhotovit ručně i strojně nástroje a přípravky, umí obsluhovat měřidla a zná základní měřící postupy. Volitelně může získat svářečské oprávnění. Základy obsluhy CNC a principy algoritmů. Nejžádanější obor našeho SOU. Možnost dohody s budoucím zaměstnavatelem na podpoře během vyučení. Během vyučení  žák  projde praktickými pobyty v předních podnicích regionu. Často se stane, že budocí zaměstnavatelé dohodnou budocí zaměstnání s žákem již během studia.  Tento obor je vyučován na SOU v největším počtu žáků. V posledním školním roce byl volitelně zařazen do studia i svářečský kurz. 

23-51-H/001 Zámečník

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je dovednostně zaměřen na zhotovování součástí strojů, sestavování strojních celků a zařízení. Součástí vyučení je i získání svářečského oprávnění.

23-56-H/002 Obráběč kovů

Tříletý učební robor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu . Obor je podporován Úřadem práce. Absolventi se bez problémů uplatní v okolních podnicích. Vedle dovedností ručního a strojního obrábění poznají učni i základní ovlládání CNC strojů. Obor je podobný předchozímu oboru, je však náročnější na dovednosti ručního opracování kovů, dává větší možnosti práce s jemnou mechanikou a je náročnější na představivost a obrazutvornost žáků. Úřad práce doporučuje žákům hlásit se na tento obor zejména s ohledem na nedostatek zámečníků ve strojírenských firmách oblasti Hořovic.

26-51-H/003 Elektrikář - slaboproud

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu . Absolventi se velmi dobře uplatní v praxi . Získání dovedností v montáži slaboprodých rozvodů, opravy zařízení. Možnost dalšího studia.

Všechny obory s výučním listem jsou podporovány podnikovými stipendijními programy po celou dobu studia.

3. Nástavbový maturitní obor PROVOZNÍ   TECHNIKA

Od 1. září 2004 má naše škola zařazen do rámce součásti "Střední odborná škola" též maturitní nástavbový obor "Provozní technika". Tento obor bude ve školním roce 2008/2009 otevřen v dálkové nebo denní formě. Jde o obor určený výhradně pro absolventy strojírenských tříletých učebních oborů a oborů příbuzných. Přihlásit se mohou např. absolventi oborů nástrojař, zámečník, obráběč, automechanik, a jim příbuzných oborů, ale i oborů jako např. opravář zemědělských strojů, klempíř a podobně. O příbuznosti rozhoduje na základě učebního plánu ředitel školy.  Obor bude otevřen pouze s podmínkou, že se přihlásí 30 žáků, tedy otevře se plně obsazená třída. PŘIHLÁŠKY JE NUTNO DODAT ŠKOLE DO 30. BŘEZNA 2009. Jestliže k tomuto datu nebude ve škole odevzdáno 30 přihlášek, budou uchazeči vyrozumněni, že se termín přijímacího řízení odkládá do II. , květnového  termínu,  kdy bude za předpokladu 30 ti přihlášených započato přijímací řízení.
Obor bude vyučován po tři roky, zpravidla jednou týdně odpolední konzultací. K maturitě je nutno zvládnout český jazyk, technologické a odborné předměty, volitelným předmětem může být jazyk (možno NJ ; AJ;  připravujeme i možnost RJ). Kromě toho se vyučuje elektotechnika, výpočetní technika, automatizace, společenské vědy dle učebního plánu oboru. Prověřování znalostí formou zkoušení, testů ve vypsaných zkušebních termínech.